Leo Past Presidents (2012-2024)

Leo Mamunur Rashid

Term : 2012-2014

Leo Mamunur Rashid

Term : 2012-2014

Leo Mojibullah Tusher

Term : 2014-2015

Leo Mojibullah Tusher

Term : 2014-2015

Leo Nazimuddin

Term : 2015-2016

Leo Nazimuddin

Term : 2015-2016

Leo Asif Chowdhury Limon

Term : 2016-2017

Leo Asif Chowdhury Limon

Term : 2016-2017

Leo Habibur Rahman

Term : 2017-2018

Leo Habibur Rahman

Term : 2017-2018

Leo Rasel Chowdhury

Term : 2018-2019

Leo Rasel Chowdhury

Term : 2018-2019

Leo Sijarul Islam

Term : 2019-2020

Leo Sijarul Islam

Term : 2019-2020

Leo Khabir Uddin Provat

Term : 2020-2021

Leo Khabir Uddin Provat

Term : 2020-2021

Leo Moriam Qurishi

Term : 2021-2022

Leo Moriam Qurishi

Term : 2021-2022

Leo Mohammad Mamun

Term : 2022-2023

Leo Mohammad Mamun

Term : 2022-2023